องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 การแจ้งเคลื่อนย้ายตามมาตรา ๓๙ ทวิ [ 27 พ.ค. 2565 ]70
22 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ [ 27 พ.ค. 2565 ]68
23 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 27 พ.ค. 2565 ]69
24 การถมดิน [ 27 พ.ค. 2565 ]69
25 การรอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 27 พ.ค. 2565 ]70
26 การรับขำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 27 พ.ค. 2565 ]71
27 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 27 พ.ค. 2565 ]69
28 การรับชำระภาษีป้าย [ 27 พ.ค. 2565 ]69
29 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 พ.ค. 2565 ]71
30 การรับเรื่องร้องทุกข์ [ 27 พ.ค. 2565 ]71
31 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 27 พ.ค. 2565 ]69
32 การลงทะเบียนและยื่นคำรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 27 พ.ค. 2565 ]69
33 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 21 เม.ย. 2565 ]74
34 รายละเอียดโครงการพัฒนา [ 9 เม.ย. 2565 ]72
35 คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ [ 9 เม.ย. 2565 ]72
36 ข้อมูลการให้บริการประชาชน [ 9 เม.ย. 2565 ]76
37 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปี2564 [ 9 เม.ย. 2565 ]71
38 คู่มือขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 9 เม.ย. 2565 ]76
39 คู่มือปฏิบัติงานสำหรับประชาชน [ 9 เม.ย. 2565 ]73
40 คู่มือปฏิบัติงานงานสารบรรณ (การรับ – ส่งหนังสือราชการ) [ 9 เม.ย. 2565 ]73
 
|1หน้า 2|3