องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
คู่มือประชาชน


การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวที่สาธารณะ

    รายละเอียดข่าว

1.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ. 2535 กำหนดการโฆษณาด้วยการปิด  ทิ้ง  หรือโปรยแผ่นประกาศ  หรือใบปลิวที่สาธารณะ  จะกระทำได้ต่อเมือได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือด้วย  เว้นแต่  เป็นการกระทำของทางราชการส่วนท้องถิ่น  รายการส่วนอื่น  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกระทำได้  หรือเป็นการโฆษณาด้วยการปิดแผ่นประกาศ  ณ  สถานที่ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้เพื่อการนั้น  หรือเป็นการโฆษณาในการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  และการโฆษณาด้วยการปิดประกาศของเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือต้นไม้  เพื่อให้ทราบชื่อเจ้าของผู้ครอบครองอาคาร  ชื่ออาคาร  เลขที่อาคาร  หรือข้อความอื่นเกี่ยวกับการเข้าไปในอาคาร

2.กรณีแผ่นประกาศ  หรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกตั้งที่มีการโฆษณาทางการค้าหรือโฆษณาอื่นๆ  รวมอยู่ด้วยจะต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนี้ด้วยเช่นกัน

3.การโฆษณาด้วยการปิด  ทิ้ง  หรือโปรยแผ่นประกาศ  หรือใบปลิวที่สาธารณะ  โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือได้รับอนุญาตแต่ไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการรับอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้โฆษณาปลด  รื้อ  ถอน  ขูด ลบ หรือล้าง  ข้อความหรือภาพนั้นภายในเวลาที่กำหนด  และหากเป็นกรณีที่มีข้อความหรือภาพที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือลามกอนาจาร  เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้ามีอำนาจปลด  ถอน  ขูด  ลบ  หรือล้างข้อความ  หรือภาพนั้นได้เองโดยคิดค่าใช้จ่ายจากผู้โฆษณาตามที่ได้ใช้จ่ายไปจริง

4.เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่  จะอนุญาตให้โฆษณาด้วยการปิด  ทิ้ง  หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวที่สาธารณะ  ในกรณีดังต่อไปนี้

      4.1.ข้อความหรือภาพในแผ่นประกาศหรือใบปลิวไม่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

      4.2.มีคำรับรองของผู้ขออนุญาตว่าจะเก็บ  ปลด  รื้อ  ถอน  ขูด ลบ หรือล้างแผ่นประกาศหรือใบปลิวเมื่อหนังสืออนุญาตหมดอายุ

 

     4.3.ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้การโฆษราในเรื่องใดต้องต้องได้รัยอนุมัติข้อความ  หรือภาพที่ใช้ในการโฆษณา  หรือจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายใด  ต้องได้รับอนุมัติหรือได้ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นแล้ว  อาทิ  การขออนุญาตเล่นการพนัน  การขออนุญาตเรี่ยไร  การขออนุญาตแสดงมหรสพงิ้ว  เป็นต้น

     4.4.ในกรณีที่เป็นการโฆษณาด้วยการติดตั้งป้ายโฆษณา  ต้องไม่อยู่บริเวณที่ห้ามติดตั้งป้ายโฆษณา  ซึ่งได้แก่บริเวณคร่อมถนน  หรือทางสาธารณะ  วงเวียน  อนุสาวรีย์  สะพานลอย  สะพาน  สะพานลอยคนเดินข้ามเกาะกลางถนน  สวนหย่อม  สวนสาธารณะ  ถนน  ต้นไม้  และเสาไฟซึ่งอยู่ในพื้นที่สาธารณะ  เว้นแต่เป็นการติดตั้งเพื่อพระราชพิธี  รัฐพิธี  หรือการต้อนรับราชอาคันตุกะหรือแขกเมืองของรัฐบาล

5.ในการอนุญาต  เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่  ต้องแสดงเขตท้องที่ที่อนุญาตไว้ในหนังสืออนุญาต  และต้องกำหนดอายุของหนังสืออนุญาต  ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้

    5.1.การโฆษณาที่เป็นการค้า    ครั้งละไม่เกิน  60 วัน

    5.2.การโฆษณาที่ไม่เป็นการค้า  ครั้งละไม่เกิน  30  วัน

6.เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว  ให้ผู้ได้รับอนุญาตแสดงข้อความว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่  โดยแสดงเลขที่  และวันที่  เดือน  ปี  ที่ได้รับหนังสืออนุญาตลงในแผ่นประกาศหรือใบปลิวด้วย

7.การโฆษณาด้วยการปิด  ทิ้ง  หรือโปรยแผ่นประกาศ  หรือใบปลิวในที่สาธารณะ  โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสืออนุญาต  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2000 บาท

     เอกสารประกอบ

การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวที่สาธารณะ
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ