องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
คู่มือประชาชน


การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานสะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

    รายละเอียดข่าว

ผู้ใดประสงค์ขอจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง ทั้งนี้ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง สามารถดำเนินกิจการได้ทันทีหลังจากยื่นคำขอ โดยยื่นคำขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการแจ้งตามข้อกำหนดของท้องถิ่น ณ      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา    เอกสารประกอบ

การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานสะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ