องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
คู่มือประชาชน


การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

    รายละเอียดข่าว

ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเว้น กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอำนาจหน้าที่ แต่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่น) ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นคำขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกำหนดของท้องถิ่นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา    เอกสารประกอบ

การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ