องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 17 เม.ย. 2566 ]11
2 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 10 เม.ย. 2566 ]9
3 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียน [ 10 เม.ย. 2566 ]10
4 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 10 เม.ย. 2566 ]9
5 คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับประชาชน [ 9 เม.ย. 2565 ]80
6 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการบริการประชาชนของกองช่าง [ 9 เม.ย. 2565 ]80
7 คู่มือการให้บริหารประชาชน [ 9 เม.ย. 2565 ]81