องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา
 " องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
พันธกิจ

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบในเขต อบต.สีดา ให้  ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในชุมชนน่าอยู่และมีความเข้มแข็ง เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและบูรณาการการมีส่วนร่วมในชุมชน
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่และส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในชุมชนโดยใช้หลักปัญชาเศรษญกิจพอเพียง
4. พัฒนาระบบกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล น้ำเสียและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีระบบ สืบสานแหล่งวัฒนธรรมและสนับสนุนการกีฬา
6. พัฒนาศักภาพระบบการเกษตรอินทรีย์ชีวภาพแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มผลผลิต
7.บริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรท้องถิ่นให้ทำงานอย่างมืออาชีพ