องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพเศรษฐกิจ

                ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา  ประชากรส่วนใหญ่อาชีพเกษตรกรรม (ทำนา) เป็นอาชีพหลัก  รองลงมาคืออาชีพค้าขาย  และรับจ้างทั่วไป  ตามลำดับ 

                รายได้เฉลี่ยของประชากร  แยกตามรายหมู่บ้านได้ดังนี้

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา


                                                                     

                

                  โรงสีขนาดเล็ก                       จำนวน              22                      แห่ง

                      ร้านค้า                                    จำนวน              35                      แห่ง

                      ร้านค้าศูนย์สาธิต                    จำนวน               2                      แห่ง

                      โรงผลิตขนมจีน                     จำนวน              1                       แห่ง

 

                     ปั๊มน้ำมัน                                จำนวน               3                      แห่ง