องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนางสาวทิพาดา   ประจง

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางวนิดา   ปาธิสิทธิ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางประคอง อภัย นางนงนุช แทนค้ำ
ครูผู้ช่วย (ครู คศ.1)
ครูผู้ช่วย (ครู  คศ.2)
โทรศัพท์ : 089-9454075ว่าง
นางคำปุ่น สุคนธพงศ์
พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก)
ครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)