องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาวพรรณทิพา บุญมา
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา
โทรศัพท์ : 090-8873486
นายสืบสกุล แสงประพาฬ นางสาวพรรณทิพา บุญมา นายคมสันต์ จันทะคาม นางสาวทิพาดา  ประจง
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : -
โทรศัพท์ : 090-8873486
โทรศัพท์ : 081-8799817
โทรศัพท์ : 090-2577557

นางสาวทิพาดา  ประจง

ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รักษาราชการแทนกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม


โทรศัพท์ : 090-2577557