องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา

  ประวัติความเป็นมา

                ตำบลสีดา  เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอสีดา  ซึ่งแยกการปกครองเป็นอำเภอ  เมื่อวันที่  8  กันยายน  พ.ศ. 2550  ประกอบไปด้วย  5  ตำบล   50  หมู่บ้าน  ตำบลสีดามีทั้งหมด  11  หมู่บ้าน  อยู่ในเขตเทศบาล   2  หมู่บ้าน

 

  ข้อมูลทั่วไป

                ทำเลที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลสีดาอยู่ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  202  ( สีดา  ประทาย )ตั้งอยู่เลขที่  44  บ้านเก่า    หมู่ที่  4  ตำบลสีดา  เป็น  1  ใน  5  ตำบลในเขตอำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา  มีอาณาเขตพื้นที่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง  5  ส่วน  คือ  เทศบาลตำบลสีดา  ตำบลหนองตาดใหญ่  ตำบลโพนทอง  ตำบลกระทุ่มราย  และตำบลสามเมือง  ดังนี้

                ทิศเหนือ                จรด         ตำบลหนองตาดใหญ่   อำเภอสีดา   จังหวัดนครราชสีมา

                ทิศใต้                      จรด         ตำบลโพนทอง    อำเภอสีดา    จังหวัดนครราชสีมา

                ทิศตะวันออก       จรด         ตำบลกระทุ่มราย    อำเภอประทาย   จังหวัดนครราชสีมา

                ทิศตะวันตก          จรด         ตำบลสามเมือง    อำเภอสีดา   จังหวัดนครราชสีมา

 

  เนื้อที่

                ตำบลสีดา  มีเนื้อที่ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ  16,772  ไร่ หรือประมาณ

  27  ตารางกิโลเมตร  เป็นตำบลค่อนข้างเล็ก  โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้

 

จำนวนเนื้อที่  องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา  แยกเป็นรายหมู่บ้าน

หมู่ที่       บ้าน                 เนื้อที่  ( ไร่ )            ตารางกิโลเมตร

3              โนนเมือง       1,670                         2.67

4              เก่า                   1,712                         2.74

5              หญ้าคา           1,654                         2.65

6              หนองแก        1,062                        1070

7              ดอนดู่                  743                       1.19

8              หินแห่             2,950                       4.72

9              ถนนหัก           2,435                      3.90

10           ดอนโก่ย           2,395                      3.83

11           หนองไข่เหี้ย    2,151                     3.44

                     รวม        16,772   26.84

  ภูมิประเทศ

                ตำบลสีดา  มีลักษณะเป็นที่ราบสูง  โดยมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 160-170  เมตร  โดยมีจุดสูงอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตำบล  ในแนวเขตติดกับตำบลหนองตาดใหญ่  บริเวณบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 7 บ้านหินแห่  หมู่ที่ 8  และบริเวณต่ำสุดอยู่ที่บ้านหนองเรือ  หมู่ที่ 2 , บ้านเก่า  หมู่ที่  4 ,บ้านหญ้าคา  หมู่ที่ 5  โดยมีความลาดเทจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ 

                มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่เป็นหัวใจสำคัญในการดำรงชีวิตของประชาชนในตำบล  1  สาย  คือ ลำห้วยแยะ  ประชากรมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งได้อาศัยลำห้วยแยะใช้ประโยชน์ในการอุปโภค  บริโภค  และเกษตรกรรม

  จำนวนหมู่บ้าน

                ตำบลสีดามีทั้งหมด 11  หมู่บ้าน     

                1.  จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสีดาบางส่วนมี  1 หมู่บ้าน คือ บ้านสีดา หมู่ที่  1 

                2.  จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสีดาเต็มทั้งหมู่บ้าน  ได้แก่ 

                                หมู่ที่  3  บ้านโนนเมือง

                                หมู่ที่ 4   บ้านเก่า

                                หมู่ที่ 5   บ้านหญ้าคา

                                หมู่ที่ 6   บ้านหนองแก

                                หมู่ที่ 7   บ้านดอนดู่

                                หมู่ที่ 8   บ้านหินแห่

                                หมู่ที่ 9   บ้านถนนหัก

                                หมู่ที่ 10  บ้านดอนโก่ย

                                หมู่ที่ 11  บ้านหนองไข่เหี้ย

  ท้องถิ่นอื่นในตำบล  

                เทศบาลตำบล  1  แห่ง  คือ  เทศบาลตำบลสีดา

  ประชากร

                จำนวนประชากรทั้งสิ้น  3,289  คน   (ข้อมูล ณ 1 กรกฎาคม 2553)แยกเป็นชาย  1,689  คน  หญิง  1,600  คน 

                ความหนาแน่นเฉลี่ย  122  คน / ตารางกิโลเมตร

                จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น     759    ครัวเรือน