องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
กองคลัง


นางสาวพรรณทิพา บุญมา
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวนุจรินทร์ แสงสว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นายทศพร คงกระพันธ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน