องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
สำนักปลัด
นายสืบสกุล แสงประพาฬ

หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)นางประทุมมา ชมภูพงค์

นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

นางสาวพัฒยา แก้วหอม นางสาวนิภารัตน์ พลดงนอก
นางประนอม วงษ์อำมาตร
นักวิเคราะห์วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักทรัพยาบุคลชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจ่าเอกวิเชียร  ศรีวิชา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย