องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
สภาอบต.นายบุญโฮม จันทร์หอม

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา(สสมาชิกสภาฯม.6)

โทรศัพท์ : 0814418177นายปัณณทัต สีหาใต้

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา(สมาชิกสภาฯม.9)

โทรศัพท์ : 0832310794


นายสุรเชษฐ์ แข็งขัน
นายเกียรติคุณ ป้ายนอก
สมาชิกสภาฯ หมู่ 4
สมาชิกสภาฯ หมู่ 3(เลขานุการสภา อบต.สีดา)
โทรศัพท์ : 0621159987 โทรศัพท์ : 0856340494


นายจักรพงษ์ จันหอม
นายเกษม พระศรี
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5
สมาชิกสภาฯ หมู่ 7
โทรศัพท์ : 0988098828 โทรศัพท์ : 0621261662


นายเข็ม หาญโก่ย
นางรุ่งอรุณ สร้อยสูงเนิน
สมาชิกสภาฯ หมู่ 8
สมาชิกสภาฯ หมู่ 10
โทรศัพท์ : 0821531077
โทรศัพท์ : 0860229879

นายปิยะพงษ์ สักบุตรเดชา

สมาชิกสภาฯ หมู่ 11

โทรศัพท์ : 0903760734