องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
คณะผู้บริหารนายวิโรจน์ จุลวิทัศน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา

โทรศัพท์ : 0800079758


นายประจีน ปุงไธสง นายอุดม สมบัติ
รองนายก อบต.สีดา
รองนายก อบต.สีดา
โทรศัพท์ : 0953560025
โทรศัพท์ : 0871594502

นางเสงี่ยม ขุนหอม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา
โทรศัพท์ : 0848299983