องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
 


วันที่ 24 สิงหาคม  2565 เวลา 08:30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา จัดกิจกรรมโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยตำบลสีดา ครั้งที่ 5/2565           วันที่ 24 สิงหาคม  2565 เวลา 08:30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา จัดกิจกรรมโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยตำบลสีดา ครั้งที่ 5/2565 นายวิโรจน์  จุลวิทัศน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ได้พบปะพูดคุยกับประชาชน และมีวิทยากรจาก รพ.สต.หินแห่ นางสาวชลธิรา  ชนภัณฑารักษ์  เจ้าพนักงานสาธารณสุข ให้ความรู้เรื่อง"การดูแลช่องปากและการแปรงฟันให้ถูกวิธี" และนางสาวทิพาดา  ประจง  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา "ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ"
 

2022-11-18
2022-11-14
2022-11-08
2022-10-21
2022-10-12
2022-10-10
2022-09-28
2022-09-20
2022-09-12
2022-09-07