องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
 


การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy


ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา นายวิโรจน์ จุลวิทัศน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีดาได้เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ซึ่งมีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรมโดยมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร ต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน รวมถึงให้บริการประชาชนเบ็ดเสร็จ (One Stop Servicc) และได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยแจ้งให้ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีดาทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็น ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัลและประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีผู้เข้าประชุมเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา จำนวน ๔๘ คน

2024-05-16
2024-05-08
2024-04-19
2024-04-14
2024-04-10
2024-04-09
2024-03-13
2024-03-12
2024-02-07
2024-01-29