องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
 


วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 นองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ได้มีดำเนินจัดโครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนตำบลสีดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสีดา อำเภอสีดา


              ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสีดา องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ได้มีการจัดโครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนตำบลสีดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัด นครราชสีมา โดยมีนายวิโรจน์ จุลวิทัศน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา เป็นประธานในพิธีโครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนตำบลสีดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นางสาวพรรณทิพา บุญมา ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ โดยมีวิทยากร นายอดิศักดิ์ ราชนู เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ รพสต.หินแห่ และนางสาวพัฒยา แก้วหอม นักวิเคราะห์นโยบายแผนและแผนชำนาญการ ได้มาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งวัตถุประสงค์หลักในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อให้มีการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสีดา อย่างเป็นระบบ และมีการจัดทำแผนงานที่ใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา และกำหนดทิศทางการดำเนินงานในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยบริการประชาชน และภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาให้เกิดสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป จากความสำคัญของการทำแผนสุขภาพชุมชน ซึ่งหัวข้อในการอบรม มีดังนี้

1.การค้นหาข้อมูลสถานะสุขภาพและปัญหาสุขภาพอื่น

2.วิเคราะห์สภาพปัญหาสุขภาพพื้นที่ เปรียบเทียบกับข้อมูลสุขภาพ

3.แนวทางแก้ไขปัญหา ตามผลวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านสาธารณสุขในพื้นที่

4.เป้าหมายของแผนสุขภาพชุมชน

2024-04-10
2024-04-09
2024-03-13
2024-03-12
2024-02-07
2024-01-29
2024-01-18
2024-01-17
2024-01-13
2023-12-23