องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
 


วันที่ 3 มกราคม 2566 ตำบลสีดาได้มีการลงมือปฏิบัติจัดทำถังขยะเปียก ตามจุดพื้นที่ทุกครัวเรือน ของตำบลสีดา


เนื่องด้วยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานด้าน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าสเรือนกระจก และการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนเแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศตาม นโยบายของรัฐบาลโดยการขึ้นทะเบียนของโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงอยากให้การดำเนินการโครงการขยะถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อสนับสนุนแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อเตรียมรับการทวน สอบภายใต้โครงการ ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ของกระทรวงมหาดไทย ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา จึงได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนกระตุ้น สนับสนุนประชาชนให้มีความตื่นตัว และตระหนักในการแก้ไขปัญหาขยะ และปัญหาโลกร้อน รวมถึงให้ความรู้ในเรื่องของการทำถังขยะเปียก ประโยชน์ของขยะเปียก และมีการลงมือปฏิบัติจัดทำถังขยะเปียก ตามจุดพื้นที่ทุกครัวเรือน ของตำบลสีดา

 

2023-01-14
2023-01-03
2022-12-26
2022-12-26
2022-11-18
2022-11-14
2022-11-08
2022-10-21
2022-10-12
2022-10-10