องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
 


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา และประชาชนตำบลสีดา ได้มีการทำถังขยะ ประจำจุดพื้นที่ครัวเรือน


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

เนื่องด้วยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานด้าน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าสเรือนกระจก และการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนเแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศตาม นโยบายของรัฐบาลโดยการขึ้นทะเบียนของโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงอยากให้การดำเนินการโครงการขยะถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อสนับสนุนแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อเตรียมรับการทวน สอบภายใต้โครงการ ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ของกระทรวงมหาดไทย ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา จึงได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนกระตุ้น สนับสนุนประชาชนให้มีความตื่นตัว และตระหนักในการแก้ไขปัญหาขยะ และปัญหาโลกร้อน รวมถึงให้ความรู้ในเรื่องของการทำถังขยะเปียก ประโยชน์ของขยะเปียก และมีการลงมือปฏิบัติจัดทำถังขยะเปียก ตามจุดพื้นที่ทุกครัวเรือน ของตำบลสีดา

2023-03-29
2023-03-10
2023-03-09
2023-03-08
2023-02-18
2023-01-31
2023-01-29
2023-01-26
2023-01-14
2023-01-03