องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
 


วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มีการดำเนินการเก็บขยะอันตราย ณ หมู่ที่ 3-11 เพื่อรวบรวมส่งไปยังจุดกำจัดขยะต่อไป


วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ได้ดำเนินการจัดรถเก็บขนขยะมูลฝอยอันตรายที่ประชาชนคัดแยกออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป ตามจุดทิ้งขยะอันตราย ในพื้นที่ตำบลสีดา หมู่ 3-11 ตามอาคารบ้านเรือน และสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลสีดากอง1 เพื่อรวบรวมส่งไปยังจุดกำจัดขยะต่อไป

2023-01-14
2023-01-03
2022-12-26
2022-12-26
2022-11-18
2022-11-14
2022-11-08
2022-10-21
2022-10-12
2022-10-10