องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
 


วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มีการดำเนินการเก็บขยะอันตราย ณ หมู่ที่ 3-11 เพื่อรวบรวมส่งไปยังจุดกำจัดขยะต่อไป


วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ได้ดำเนินการจัดรถเก็บขนขยะมูลฝอยอันตรายที่ประชาชนคัดแยกออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป ตามจุดทิ้งขยะอันตราย ในพื้นที่ตำบลสีดา หมู่ 3-11 ตามอาคารบ้านเรือน และสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลสีดากอง1 เพื่อรวบรวมส่งไปยังจุดกำจัดขยะต่อไป

2023-11-27
2023-11-06
2023-11-02
2023-10-30
2023-10-30
2023-10-28
2023-09-27
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-12