องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากกระบวนการผลิตของบริษัทตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.


วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากกระบวนการผลิตของบริษัทตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด โดยมี นายปฐมพงศ์ ปรักเจริญ ปลัดอำเภออาวุโส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก อบจ.นม. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาให้การต้อนรับพร้อมรายงานข้อมูลประกอบการตรวจติดตาม ณ ห้องประชุมตราตระกูลชัย บริษัทตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

จากการตรวจติดตามพบว่าปัญหาเดิมได้รับการแก้ไขตามลำดับอย่างต่อเนื่อง โดยปัญหาเรื่องฝุ่นควันมีปริมาณลดลง ปัญหาเรื่องเสียงดังระดับเสียงจากกระบวนการผลิตลดลง ปัญหาเรื่องกลิ่นไม่มีกลิ่นเหม็นไหม้แล้ว ทั้งนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา ดังนี้

1. ปัญหาเดิม

1.1 ให้โรงงานหมั่นตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้งานในระบบการผลิต ระบบกำจัดมลพิษ ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอเพื่อป้องกันการชำรุด หรือไร้ประสิทธิภาพที่อาจก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง และให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับโรงงานช่วยกันเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังป้องกันหากพบเห็นปัญหาให้รีบแจ้งหน่วยงานรัฐในพื้นที่เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

1.2 ให้โรงงานหาแนวทางการลดระดับเสียงจากกระบวนการผลิตลงอีกตามข้อเรียกร้องของประชาชน

2. ปัญหาใหม่

2.1 ปัญหาเวลาฝนตกน้ำฝนบางส่วนไหลออกจากโรงงานลงสู่ร่องน้ำริมถนนและลงสู่ที่นาของประชาชน ให้โรงงานดำเนินการแก้ไขไม่ให้น้ำฝนไหลออกสู่ภายนอก โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา คอยกำกับติดตามการดำเนินการ

2.2 ปัญหารถบรรทุกเหล็กที่นำเศษเหล็กมาขายให้กับโรงงานทำเศษเหล็กร่วงหล่นบนถนน โรงงานได้กำหนดมาตรการป้องกันเฉพาะขาเข้า คือ กำหนดให้รถบรรทุกที่จะนำเศษเหล็กมาขายจะต้องคลุมผ้าใบอย่างมิดชิดทุกคันแต่ไม่ได้กำหนดมาตรการป้องกันสำหรับขาออก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงแนะนำมาตรการป้องกันสำหรับขาออกโดยกำหนดให้โรงงานจัดให้มีจุดทำความสะอาดรถบรรทุกเก็บกวาดเศษเหล็กให้เรียบร้อยก่อนขับออกจากโรงงาน

2023-01-14
2023-01-03
2022-12-26
2022-12-26
2022-11-18
2022-11-14
2022-11-08
2022-10-21
2022-10-12
2022-10-10