วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการ จัดเตรียมสถานที่ และทำความสะอาดสถานที่ หลังเสร็จกิจกรรม ตามโครงการประเพณีแห่ช้างบ่อไก่แก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการ จัดทำเครื่องบวงสรวง พร้อมชุดบายศรี ๙ ชั้น เพื่อใช้ในพิธีบวงสรวง ตามโครงการประเพณีแห่ช้างบ่อไก่แก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗ และป้ายไวนิลพร้อมประกอบติดตั้งในโครงไม้ รณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการ ช้างจำนวน ๙ เชือก พร้อมค่าบูชาครูช้าง ตามโครงการประเพณีแห่ช้างบ่อไก่แก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการ ทำการแสดง ตำนานท้าวกำพร้า - นางสีดา ประกอบแสง / สี / เสียง การแสดงมีการบรรยาย และเพลงประกอบการแสดง มีเรื่องราวการแสดงเหมาะสม สอดคล้องกับตำนานท้าวกำพร้า-นางสีดา และจ้างเหมาบริการ ชุดการแสดงโปงลาง ตามโครงการประเพณีแห่ช้างบ่อไก่แก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการ จัดเตรียม เวทีกลาง เครื่องเสียง ไฟประดับเวที เครื่องดนตรี ไฟแสงสว่างบริเวณงาน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และไฟประดับบริเวณรอบบ่อไก่แก้ว ตามโครงการประเพณีแห่ช้างบ่อไก่แก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการประเพณีแห่ช้างบ่อไก่แก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการ ปรับพื้นที่บริเวณลานจัดงานปะเพณีแห่ช้างบ่อไก่แก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการรถ พร้อมคนขับ เครื่องขยายเสียงประกอบขบวน จากวัดบ้านดอนโก่ย ไปจนถึงโบราณสถานบ่อไก่แก้ว ตามโครงการประเพณีแห่ช้างบ่อไก่แก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมหลังคา และฝ้าเพดาน อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง