วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมอาชีพสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หลักสูตรการทำขนมเพื่อการประกอบอาชีพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรถบัสพัดลม ตามโครงการทัศนะศึกษาแหล่งเรียรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็ดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมอาชีพสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หลักสูตรการทำขนมเพื่อการประกอบอาชีพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
ซื้อชุดกีฬา ฯ โครงการจัดทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น อบจ.โคราช คัพ อำเภอสีดา ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างเหมาเวที เครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง