วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่งแบบมอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างเหมา ซ่อมแซมอาคารภายในเขตที่ดิน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมระบบควบคุมไฟฟ้าภายใน - ภายนอก อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างดำเนินการซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำภายในบริเวณเขตพื้นที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างออกแบบ และรับรองแบบ โครงสร้างงานถนน ค.ส.ล. ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง