วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ผ้าม่านฉากหลัง ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมคันดินข้ามลำราง บ้านถนนหัก หมู่ที่ ๙ ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมคันดินข้ามลำห้วยแยะ บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๓ ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านหญ้าคา - บ้านดอนสแบง ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การคัดแยกขยะของ อบต.สีดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมคันดินข้างลำห้วยแยะ บ้านหินแห่ หมู่ที่ ๘ ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมคันน้ำล้น ค.ส.ล. ลำห้วยแยะ บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๓ ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง