หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
หัวข้อหลัก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษาฯ
กองช่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวข้อหลัก
จดหมายข่าวเดือนเมษายน 2563
จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2563
จดหมายข่าวเดือนตุลาคม 2563
จดหมายข่าวเดือนกันยายน 2563
จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2563
จดหมายข่าวเดือนกรกฎาคม 2563
จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ 2563
จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2563
จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 2563
จดหมายข่าวเดือนมกราคม 2563
หัวข้อหลัก
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา
ผู้นำชุมชน
ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวข้อหลัก
กองทุนสวัสดิการ อบต.สีดา
กองทุนสวัสดิการ อบต.สีดา
ประกาศรายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานรายรับ-รายจ่ายเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563
หัวข้อหลัก
แผนพัฒนา 4 ปี (2561-2564)
รายงานการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ.2563
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2563 รอบเดือนเมษายน 2563
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(โครงสร้างพื้นฐาน)
หัวข้อหลัก
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจและสังคม
วิสัยทัศน์และการพัฒนา
ยุทธศาสตร์
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบงาน
หัวข้อหลัก
ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการ
หัวข้อหลัก
งานส่งเสริมและพัฒนาคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
ส่งเสริมผู้สูงอายุ
งานส่งเสริมสตรีและครอบครัว
งานส่งเสริมอาชีพ
หัวข้อหลัก
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
แผนจัดเก็บภาษี
การกำหนดค่าเช่ามาตรฐานกลางปีฯ 2559
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2561
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2560
หัวข้อหลัก
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
แบบประเมินความพึ่งพอใน
กระดานสนทนา
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
คู่มือการปฏิบัติงาน
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
ระเบียบกระทรวงกรคลังว่าด้วยกาจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
กรมส่งเสริมการปกครอง
จังหวัดนครราชสีมา
เทศบาลนครนครราชสีมา
สำนักงานจัดหางานจังหวัด
สำนักงานท้องถิ่น
facebook
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
แผนจัดเก็บภาษี
ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี(ปี 61 - 63)
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.174.99
คุณเข้าชมลำดับที่ 724,934

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา
ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430 Tel . 098-1012037
Tel : 098-1012037
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.