หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)
ลิงค์  
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน
    รายงานผลการประเมินตนเองการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประมาลจริยธรรม
    ประมวลจริยธรรม
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 มาตรฐานทั้วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการหรือพ
    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 หนังสือแผนโครงการฝึกอบรม
    แผนโครงการฝึกอบรม
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 คำสั่งคณะกรรมการ
    คำสั่งคณะกรรมการ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 การบรรจุโอนย้าย
    การบรรจุโอนย้าย
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.
    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการแฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2)พ.ศ.2563
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 นโยบาบการบริหารทรัพยากรบุคคล
    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 รายงานผลการดำเนินงาน
    รายงานผลการดำเนินงาน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564 -พ.ศ.2566
    แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564 -2566
     รายละเอียดเพิ่มเติม
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 3.235.174.99
คุณเข้าชมลำดับที่ 725,010

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา
ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430 Tel . 098-1012037
Tel : 098-1012037
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.