หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์  

                                                                                                                         

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 

ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

   เป้าหมาย

                เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ   ให้ประสบความสำเร็จ    โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง   ด้านความสงบเรียบร้อย   และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ              

  แนวทางการพัฒนา

               ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความ สะดวก และรวดเร็วขึ้น  โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังนี้

                1.  ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

                2.  ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ

                3.  ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา

                4.  บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า

   ตัวชี้วัด

                1.  จำนวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ำ

                2.  จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน

                3.  จำนวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน

                4.  จำนวนการได้รับบริการสาธารณะอื่น ๆ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ

 

ยุทธศาสตร์  เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

   เป้าหมาย

                 เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล    ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น  โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์   และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้า  และสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง    ซึ่งจะเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์  และการแปรรูปสินค้าเกษตร และยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดนครราชสีมา

   แนวทางการพัฒนา

                 1.   ส่งเสริมศักยภาพ   และขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทาง

                       การเกษตร

                  2.  เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

                  3.  สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค

   ตัวชี้วัด

                   1.  จำนวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย์

                   2.  จำนวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ

                   3.  จำนวนสถานประกอบการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีระบบ

 

ยุทธศาสตร์  สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

   เป้าหมาย

                  เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม  ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9   (พ.ศ. 25452549)

  แนวทางการพัฒนา

                   1.  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

                   2.  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน

                   3.  การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย

                   4.  การพัฒนาและสิ่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ

                  5.  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ     อุบัติภัย   

                       อาชญากรรมและสาธารณภัยต่าง ๆ 

                  6.  ส่งเสริมโครงสร้างโอกาสการเข้ารับการบริการสาธารณสุข

                  7.  ส่งเสริมอัตราการป้องกันเฝ้าระวังรักษาบำบัดดูแลผู้เสี่ยงติดยาเสพติด  และรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง

                   8.  การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น                       

      ตัวชี้วัด

                   1.  จำนวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาและศึกษาเพิ่มขึ้น

                   2.  จำนวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน

                   3.  จำนวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี

                   4.  ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    จำนวนอุบัติเหตุ     อุบัติภัย   อาชญากรรม   มี

                         จำนวนลดลง

                   5.  จำนวนประชากรได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างก้าวหน้า

                   6.  ปัญหายาเสพติดไม่มีรุนแรงและชุมชนเข้มแข็ง

                   7.  ประชาชนมีการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม  และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

 

ยุทธศาสตร์  การอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

   เป้าหมาย

                   เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหา

                   ภายในชุมชนซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด

   แนวทางการพัฒนา

                    1.  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

                    2.  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค.

                   3.  การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย

  ตัวชี้วัด

                   1.  จำนวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

                   2.  จำนวนผู้ประกอบและผู้บริโภคได้ให้ความร่วม

                   3.  จำนวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ให้การบริการลดน้อยลง

 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

  เป้าหมาย

                   เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดนครราชสีมาตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

   แนวทางการพัฒนา

                  1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

                   2.  ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

                   3.  ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)

   ตัวชี้วัด

                   1.  จำนวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

                   2.  จำนวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น

                   3.  ส่งเสริมการจัดการบริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล (PSO)

                   4.  ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ

 

ยุทธศาสตร์  พัฒนาการท่องเที่ยว

   เป้าหมาย

                   เพื่อสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ  และสอดรับกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด  ซึ่งจังหวัดมีที่ตั้งเหมาะสม  เป็นจุดเชื่อมต่อคมนาคมทางบกเป็นเส้นทางผ่านของนักท่องเที่ยวทางรถยนต์เป็นส่วนใหญ่  มีแหล่งท่องเที่ยวทางอารยธรรม  วัฒนธรรม  และธรรมชาติที่หลากหลาย  สามารถสร้างเรื่องราวเชื่อมโยงเป็นตำนานต่อเนื่องในกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอำเภอ  โดยให้หยุดแวะพักที่ตำบลสีดา  และใช้ทรัพยากรธรรมชาติเชิงอนุรักษ์เป็นปัจจัยดึงดูดนักท่องเที่ยว

   แนวทางการพัฒนา

                   1.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตตำบลสีดา

                   2.  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

                   3.  อนุรักษ์สืบสานดนตรีพื้นบ้าน

                   4.  ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว

   ตัวชี้วัด

                  1.  จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวในตำบลสีดา

                  2.  จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์

                 3.  ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์  น้ำแก้จน       

   เป้าหมาย

                  เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค  ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน  ก่อสร้างฝาย  ทำนบกั้นน้ำ  ขุดลอก  ขุดสระ  พัฒนาแหล่งน้ำ  คลองน้ำ  และกระจายการใช้ประโยชน์ให้มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

 

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.174.99
คุณเข้าชมลำดับที่ 725,114

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา
ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430 Tel . 098-1012037
Tel : 098-1012037
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.