หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     วิสัยทัศน์และการพัฒนา 

วิสัยทัศน์และการพัฒนา
วิสัยทัศน์และการพัฒนา  

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา
 " องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
พันธกิจ

 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบในเขต อบต.สีดา ให้  ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในชุมชนน่าอยู่และมีความเข้มแข็ง เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและบูรณาการการมีส่วนร่วมในชุมชน
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่และส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในชุมชนโดยใช้หลักปัญชาเศรษญกิจพอเพียง
4. พัฒนาระบบกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล น้ำเสียและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีระบบ สืบสานแหล่งวัฒนธรรมและสนับสนุนการกีฬา
6. พัฒนาศักภาพระบบการเกษตรอินทรีย์ชีวภาพแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มผลผลิต
7.บริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรท้องถิ่นให้ทำงานอย่างมืออาชีพ
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.174.99
คุณเข้าชมลำดับที่ 725,132

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา
ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430 Tel . 098-1012037
Tel : 098-1012037
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.