หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

สภาพเศรษฐกิจและสังคม
สภาพเศรษฐกิจและสังคม  

 

สภาพเศรษฐกิจ

                ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา  ประชากรส่วนใหญ่อาชีพเกษตรกรรม (ทำนา) เป็นอาชีพหลัก  รองลงมาคืออาชีพค้าขาย  และรับจ้างทั่วไป  ตามลำดับ 

                รายได้เฉลี่ยของประชากร  แยกตามรายหมู่บ้านได้ดังนี้

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา

                                                                     

 

 

 

              

                     โรงสีขนาดเล็ก                       จำนวน              22                      แห่ง

                      ร้านค้า                                    จำนวน              35                      แห่ง

                      ร้านค้าศูนย์สาธิต                    จำนวน               2                      แห่ง

                      โรงผลิตขนมจีน                     จำนวน              1                       แห่ง

 

                     ปั๊มน้ำมัน                                จำนวน               3                      แห่ง      

 

 

สภาพทางสังคม

   การศึกษา

                โรงเรียนประถมศึกษา             จำนวน                 3              แห่ง

                ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                  จำนวน                 3              แห่ง

                ที่อ่านหนังสือพิมพ์                 จำนวน                 1              แห่ง

  โรงเรียนประถมศึกษา

                โรงเรียน                                 จำนวนนักเรียน                                                                   รวม  (คน)

                                                               ก่อนประถม  (คน)                  ป. 1  -  ป. 6 (คน) 

                1  โรงเรียนบ้านหญ้าคา                      26                                         71                                       97

                2  โรงเรียนวัดบ้านหินแห่                  27                                         88                                     115

                3  โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย              19                                          60                                      79

 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนนักเรียน  ( คน )

1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถนนหัก       25

2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนโก่ย     20

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหญ้าคา         20

               

  สถาบันและองค์กรทางศาสนา

                                                วัด / สำนักสงฆ์      จำนวน           8       แห่ง

  สาธารณสุข                            

                                                สถานีอนามัยประจำตำบล  จำนวน      1      แห่ง  และอัตราการมี / การใช้ส้วม  ร้อยละ  100       

  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                                                สถานีตำรวจ                           -               แห่ง

                                                สถานีดับเพลิง                        -               แห่ง

  การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

                                สภาพถนนที่ใช้สัญจรไป มาระหว่างหมู่บ้านและอำเภอ  มีลักษณะเป็นถนนลูกรังและถนนดินที่ใช้ได้ดีเป็นบางฤดูเท่านั้น  พื้นผิวจราจรขรุขระ  เป็นหลุมเป็นบ่อ  เส้นทางที่สะดวก  คือ  เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  202  (บัวใหญ่ ประทาย)      และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2    (ถนนมิตรภาพ)

การโทรคมนาคม

                                                โทรศัพท์สาธารณะ                                13            แห่ง

                                                ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข    -               แห่ง

                                                สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ      -               แห่ง

การใช้ไฟฟ้า

                                ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน  จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด  743   ครัวเรือน

   

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.235.174.99
คุณเข้าชมลำดับที่ 725,147

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา
ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430 Tel . 098-1012037
Tel : 098-1012037
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.